§ 1 - Navn og formål


Klubbens navn er KELLERUP RIDEKLUB (KER) og dens hjemsted er Boltinggårdvej 5, 5750 Ringe (Faaborg-midtfyn Kommune).

Klubben er stiftet den 22.08.1988

Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til ridesporten ved blandt andet at afholde konkurrencer af forskellig art, ved deltagelse i det daglige arbejde med hestene, ved deltagelse i den på stedet tilbudte undervisning m.v.

Klubben har til desuden til formål på forsvarlig vis at drive rideskole.

 

§ 2 - Tilknytning til Dansk Ride Forbund

Kellerup Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og det enkelte medlem er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 3 - Medlemmer

I klubben kan optages senior- og juniormedlemmer, som kan tilslutte sig klubbens formål og interesser.

Unge medlemmer kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, hvor de fylder 18 år. Juniormedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Passive medlemmer kan optages i klubben med deres fulde demokratiske rettigheder. Passive medlemmer har ikke ret til at benytte klubbens faciliteter til træning og konkurrance.

Medlemskabet af klubben er gældende fra den dato, hvor kontingent er betalt. Deltagelse i arrangementer kan først finde sted efter denne dato.

Udmeldelse er for passive medlemmers vedkommende gældende, når skriftlig meddelelse herom er modtaget af bestyrelsen.

Udmeldelse skal for aktive medlemmers vedkommende ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned og er gældende, når skriftlig meddelelse herom er modtaget af bestyrelsen.

Optagelse i Kellerup Rideklub sker ved henvendelse til bestyrelsen eller dennes repræsentant (ridelæreren), der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.

 

§ 4 - Kontingent

Årskontingent for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

Medlemskontingent opkræves 2 gange årligt og betales forud.

Er kontingent ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages på ny mod betaling af restancen.

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag. De betaler ikke kontingent.

 

§ 5 - Bestyrelsen

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse med et ulige antal medlemmer på 5 eller 7 personer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Endvidere vælges 2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen.

På skift afgår 2 eller 3 og 3 eller 4 medlemmer hvert år, afhængig af bestyrelsens antal.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær, der skal være myndige personer.

Såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, kan denne bestemme, at udvalgte poster besættes af personer uden for bestyrelsen – valgt og udpeget af bestyrelsen.

Disse personer har ikke stemmeret i bestyrelsen, men skal altid høres i deres respektive posters spørgsmål og disse udtalelser skal altid føres til protokol.

På første bestyrelsesmøde, som afholdes inden 14 dage efter afholdt generalforsamling, skal dagsorden bl.a. indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen konstituerer sig.

3. Kompetence- og funktionsbeskrivelser vedtages.

4. Forretningsorden vedtages.

5. Øvrige punkter

6. Evt.

I tilfælde af forfald kan bestyrelsen supplere sig med de valgte suppleanter indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Til bestyrelse og udvalg kan kun vælges amatører.

Medlemskab af klubben er kontingentfrit så længe man sidder i bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og ved dennes forfald næstformandens.

Beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kræver dog at ¾ af den samlede bestyrelse stemmer for.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, incl. formanden eller næstformanden, er tilstede.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde.

 

§ 6 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er Kellerup Rideklubs højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Tid og sted for generalforsamling skal, tillige med dagsorden meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel via annoncering i lokalavis, opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside. De af bestyrelsen fremsatte forslag og øvrige forslag meddeles via klubbens hjemmeside samt opslag i klubben.

Stemmeret har medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Forældre til børn under 18 år har, ved personligt fremmøde, én stemme på deres barns/børns vegne.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Til forandring af vedtægterne og eksklusion af medlemmer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når 25% af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse af dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse og skal i alle tilfælde indkaldes via hjemmeside og opslag i klubben med tid og sted for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

Dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Behandling af årsag til den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 7 - Regnskab

Klubåret går fra den 1. august til den 31. juli.

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter revision af 1 på generalforsamlingen for 1 år valgte revisor.

 

§ 8 – Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig, kræves det at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse af inappellabel.

Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra Kellerup Rideklub er inhabil.

§ 8 b

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.

På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller med som afgivne stemmer).

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.

§ 8 c:

I det i §8 b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, jfr. §8 b, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstille til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

 

§ 9 - Rideklubbens opløsning

Til klubbens opløsning kræves tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med højest 3 ugers mellemrum.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i distrikt 7 ved distriktets foranstaltning.

 

§ 10 - Tegning – hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Formanden kan meddele klubbens kasserer og/eller regnskabsfører fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

---------ooOO0000Oooo---------

Ovenstående love er vedtaget efter ændringer ved generalforsamling den 25. februar 1999.

Ovenstående love er vedtaget efter ændringer ved generalforsamling den 14. Maj 2002

Ovenstående love er vedtaget efter ændringer ved generalforsamling den 18. Marts 2003

Ovenstående love er vedtaget efter ændringer ved generalforsamling den 28. Februar 2005

Ovenstående love er vedtaget efter ændringer ved generalforsamling den 18. marts 2013

BESTYRELSEN