Kellerup Rideklub

afholder ordinær

GENERALFORSAMLING

I Rytterstuen

Boltinggårdvej 5, Ringe

Mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning

4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag skal sendes til næstformand Susanne Green på mail: famgreen3gmail.com. Du vil herefter få en bekræftelse på, at dit forslag er modtaget.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

Bestyrelsen